Lối vào thôn vàng cháy
Rơm phơi bồng bánh xe
Thoảng vị thơm áo mẹ
Những mùa vui gặt về

Có mùi thơm mái rạ
Thuở ấy mẹ sinh ta
Nhớ thơm nồng khói bếp
Những ngày ta ấu thơ

Gợi trăng rằm giếng nước
Đống rơm vàng như tơ
Nhớ ổ rơm cơm tấm
Ấm áp đến bao giờ

Vẫn cọng rơm cái rác
Vương vãi dọc đường quê
Bù nhìn rơm vẫn đứng
Say khướt lạc lối về...