Mộ ông đặt dưới vòm thông
Chung chiêng Tam Đảo, bềnh bông võng trời
Bếp Hoàng Cầm lửa tắt rồi
Bữa cơm trận mạc một thời vẫn thơm

Giặc trời xả đạn quăng bom
Tìm sao thấy được bếp ông trăm vùng
Ngày lên lửa đượm khói trong
Đêm về than đỏ kín bưng góc lò

Lửa reo bộ đội cơm no
Mấy chục năm giặc lơ ngơ đui mù
Ông là anh lính Cụ Hồ
Giặc tan về với mẹ già, con thơ

Tảo tần như gốc su su
Hình ông dáng núi, vai gù tháng năm
Bây giờ võng núi ông nằm
Lòng vui như thể trăng rằm, mãi ru…