Chiều như đám cháy trong không
Cháy xong ngọn nắng cuối cùng rồi thôi

Chiều trong cây đứng đá ngồi
Chiều trong lá biếc đang trôi giữa dòng

Chiều như đám cháy trong không
Cháy xong ngọn nắng cuối cùng rồi... trăng