Gió thu se sắt não nùng
Đường đời đâu dễ bước cùng tri âm
Canh ba mưa đổ lâm thâm
Đèn soi tấc dạ xa xăm mấy trùng