Xoay thân, tay múa, vẫy chuông vàng
Sao thưa, trăng chếch, ngắm mê man
Nghi Liêu dẫu có, nào hơn thế?
Đâu biết trùng khơi lặng sóng vang