Mưa ao thu hoa sen rơi rụng
Liễu trên bờ gió cũng cuốn bay
Thần hồn theo sách đọc hoài
Tháng ngày qua chén rượu phai lãng rồi

tửu tận tình do tại