Thăm xuân nơi Cẩm Giang về,
Mai hoa rụng hết, sông thì đóng băng.
Đất trời xuân sắc có tăng,
Tranh sao thắng cảnh xuân bằng chồng con.
Mỗi năm xuân lại một tròn,
Một lần về lại xuân còn thắm hơn.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại