Thăm xuân nơi Cẩm Giang về,
Mai hoa rụng hết, sông thì đóng băng.
Đất trời xuân sắc có tăng,
Tranh sao thắng cảnh xuân bằng chồng con.
Mỗi năm xuân lại một tròn,
Một lần về lại xuân còn thắm hơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại