Lãnh Ngoại nhờ đất mạnh
Cần quân gửi tước cao
Công khanh ngồi mạc phủ
Sứ giả giỏi từ tào
Biển ngó thành Dương rộng
Non liền quận Tượng cao
Gió sương dồn chướng khí
Trung tín vượt ba đào
Hận biệt theo nước chảy
Giao tình gươm báu trao
Có tài đâu chẳng đạt
Đi nhé mặc gian lao


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)