06/12/2022 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Sài tư hộ sung Lưu khanh phán quan chi Lãnh Ngoại
送柴司戶充劉卿判官之嶺外

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 18:12

 

Nguyên tác

嶺外資雄鎮,
朝端寵節旄。
月卿臨幕府,
星使出詞曹。
海對羊城闊,
山連象郡高。
風霜驅瘴癘,
忠信涉波濤。
別恨隨流水,
交情脫寶刀。
有才無不適,
行矣莫徒勞。

Phiên âm

Lãnh Ngoại[1] tư hùng trấn,
Triều đoan sủng tiết mao.
Nguyệt khanh lâm mạc phủ,
Tinh sứ xuất từ tào[2].
Hải đối Dương thành[3] khoát,
Sơn liên Tượng quận[4] cao.
Phong sương khu chướng lệ,
Trung tín thiệp ba đào.
Biệt hận tuỳ lưu thuỷ,
Giao tình đoái bảo đao.
Hữu tài vô bất thích,
Hành hĩ mạc đồ lao.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lãnh Ngoại nhờ đất mạnh
Cần quân gửi tước cao
Công khanh ngồi mạc phủ
Sứ giả giỏi từ tào
Biển ngó thành Dương rộng
Non liền quận Tượng cao
Gió sương dồn chướng khí
Trung tín vượt ba đào
Hận biệt theo nước chảy
Giao tình gươm báu trao
Có tài đâu chẳng đạt
Đi nhé mặc gian lao
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Nay thuộc Quảng Đông.
[2] Đây chỉ Viện Hàn lâm, nơi Sài tư hộ từng làm việc.
[3] Nay thuộc thành phố Quảng Châu, do Triệu Đà xây dựng.
[4] Nay thuộc Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Tống Sài tư hộ sung Lưu khanh phán quan chi Lãnh Ngoại