Ngoài Phiên Ngu là vùng Giao Châu cũ
Anh đi nam vẫn nhớ rong chơi xưa
Hoa bắc đã trải qua mùa hoa rụng
Thư xa theo cánh nhạn đến vào thu
Phạn xá quê ven rừng mai người ít
Núi non xanh trên biển khiến khách sầu
Đường bóng mây núi La Phù, hãy báo
Thuyền sớm theo vừng trăng sáng về mau

tửu tận tình do tại