Tái bắc lạnh sương mỏng rơi tháng tám
Bay qua vùng sông Sở rộng, Hành Dương
Người thiếu phụ trên lầu ngưng đàn sắt
Thấy một hàng ngay ngắn hướng tịch dương

tửu tận tình do tại