Vẳng vẳng kìa đâu tiếng trống rung,
Vốn danh gọi đấy ngã ba Nông.
Chợ hoè mọi vật chan chan họp,
Bến liễu tư mùa lẻo lẻo trong.
Nhè nhẹ thuyền tiên đôi cánh gió,
Đùn đùn am bụt mấy hàng thông.
Thanh thơi thế mấy chàng ngư phủ,
Lộc nước thừa lưa vẫn chẳng cùng.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986