Một chụm lâu đài thế giới tiên,
Cõi ngoài trần tục dám so phen.
Hoa lồng mùi đạo thơm muôn lộc,
Nước gội nguồn nhân tả mọi phiền.
Kinh mấy quyển in gieo phép bụt,
Chuông và hồi gióng tỏ cơ thiền.
Tri âm chẳng lo tìm đâu nữa,
Nọ trúc kia thông ấy bạn quen.


Nguyên chú (nguyên văn bằng chữ Hán): Túc núi Nam Bảo Đài, ở xã Động Mã, huyện Vọng Doanh, trên núi có suối nước ngọt chảy ra không bao giờ cạn, tục gọi là chùa Suối.

Bài thơ làm trong thời kỳ làm Tri phủ phủ Nghĩa Hưng.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986