Từng trải Nam thiên khắp quận chu,
Đâu vui hơn nữa cảnh Thần Phù.
Cỏ hoa sặc sỡ ngàn tầng gấm,
Mây khói lao xao một thức mù.
Triều dẫy duềnh sông tuôn cuộn cuộn,
Mưa chan sườn núi chảy u u.
Chàng Từ ả Giáng đôi duyên hợp,
Nấy tới nay đà biết mấy thu.


Bài thơ làm trong thời kỳ giữ chức hiến phó Sứ trấn Thanh Hoa.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986