Nức tiếng khong khen ắt chẳng sai,
Hai chiều danh lợi có hoà hai.
Khúc xoang chặp phím ưa đòi chốn,
Vật lạ mùi ngon đủ mọi loài.
Liễu lục đào hồng này quán các,
Gió êm trăng sáng nọ Bồng Lai.
Xa trông nguồn trí thanh thơi nhỉ,
Thuyền Phạm bè Trương mặc thích ai.


Bài thơ làm trong thời kỳ phụng mệnh đi công cán Sơn Nam Hạ.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986