Côi Sơn triền đặt hiệu Tiêu Sơn,
Thanh lạ qua ưa khác thế gia.
Gác báu đỉnh đang hồi khánh nện,
Rừng thiền inh ỏi chậu ve đàn.
Mừng xuân mấy đoá hoa phô gấm,
Ngăn tục đòi hàng liễu phủ màn.
Tiểu hỡi: “Cảnh này ai khéo dựng?”,
Thưa rằng: “Tạo vật vốn khai đoan”.


Nguyên chú (nguyên văn bằng chữ Hán): Chùa ở làng Côi Sơn, huyện Thiên Bản.

Bài thơ làm trong thời kỳ làm Tri phủ phủ Nghĩa Hưng.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986