Thỉnh thoảng chợt nhớ chợt quên
góc phố nào
con đường nào
lần ngóng đợi

Vùi vào đông giấc mơ con gái
đến xuân về
gõ từng sợi bạc
chợt nhặt cánh đào rơi


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996