Mê quá nên quên dại
Tỉnh dậy mới biết say
Gần đèn cũng sáng mặt
Xa dao không đứt tay


Nguồn: Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, 1994