Từ khi Con có trên đời
Là khi Mẹ phải đứng ngồi không yên
Phải luôn lo lắng ngày đêm
Đến khi con ngủ giấc mềm mới thôi.

Vu Lan