Cô thần trung hiếu học Bao Tư
Trèo non lội suối tới kinh đô
Dập đầu trước điện, trào máu lệ
Mong Thánh chúa tha kẻ tội đồ