Tròn trặn gương đồng như nước đầm
Lòng yêu mặt ngọc của riêng thân
Biệt ly đã trải tuổi xuân đổi
Khó thấy cùng nhau mới sáng ngần.