Lên tàu “747” hướng tây
Chẳng suy tính trước làm chi đây
Dịp, xem TV và phim ảnh
Thật sự, rời xa chốn chen vai.

Nam Cali như chẳng hề mưa
Mà thường nghe kiểu nói đong đưa
Mưa Cali không bao giờ có
Con gái, âm thầm
Đổ thay mưa.

Ở không, tôi trống rỗng trong đầu
Tự trọng, đói thì cũng chẳng sao
Tôi có tình yêu đang nuôi dưỡng
Nhớ nhà tôi cứ thấy nao nao

Cali chửa hề có trời mưa
Con gái thì chẳng báo chẳng thưa
Nó đổ, đàn ông thì nó đổ.

Nói với người quê, em được chưa
Tặng mà không biết chọn sao thôi
Xin đừng nói cách em tìm tôi
Làm thinh để cho tôi an dưỡng
Hãy để cho tôi được nghỉ ngơi

Nam Cali như chẳng hề mưa
Mà thường nghe kiểu nói đong đưa
Cali mưa không bao giờ có
Con gái, âm thầm
Đổ thay mưa.


2.4.23