35.00
1 người thích
Đăng ngày 24/07/2021 08:38, số lượt xem: 103

Hùng cường, hào kiệt nhu mì,
Con chim cu gáy yếu thì, mổ ăn.
Khiêm nhường cương yếu mà nhu,
Cũng nh-ờ mỏ cứng của cu mổ vào.
Ù lì tỏ vẻ cần cù,
Người mà dốt nát quá mù ra mưa.
Nếu đời loạn lạc nhiễu nhương,
Rối ren bất ổn!! Khiêm nhường ích chi?

Tp.HCM, 24/7/2021