15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/05/2021 18:32, số lượt xem: 90

Nay phên dậu sắc có tin vui,
Sao hoa bắn pháo sáng rộn ràng.
Ốc sên chậm bò phên dậu sắc,
Lòng tin đâu có bị sáo mòn.
Đâu có nổi lềnh bềnh như phao,
Đâu có nỗi buồn nào thật sến.

Tp.HCM, 22/05/2021