25.00
1 người thích
Đăng ngày 02/08/2021 15:59, số lượt xem: 127

Đình chùa miếu cũ tôn thờ,
Ngũ Hành Sơn đó sáng mờ hơi sương.
Ngủ nằm nhắm mắt gác tay,
Nghĩ nhiều điều xấu rất hay lù đù.
Nh-ờ cúng không được thì ngu,
Nghỉ ngơi lưng ngã lu lu mờ mờ.
Đĩnh vàng đĩnh bạc, lượng đâu?
Ngù ngờ lo nghĩ đỉnh cao mong chờ.
Đủ nghìn vạn bạc, lượng, tiền,
Tìm đâu hổng có ưu phiền nghề tu.

Tp.HCM, 27/7/2021