15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/07/2021 14:04, số lượt xem: 75

Chú mà nằm co ro,
Được cho là cú vọ.
Chu đáo!! Thì sẽ có,
Hiểm ác!! Thì sẽ không!!
Chú mà còn so đo,
Chú phải luỵ qua đò.
Đời chú có sức đọ,
Chu đáo sẽ nặng tình,
Nghĩa đó sẽ không phai.

Tp.HCM, 25/7/2021