15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/01/2022 18:07, số lượt xem: 54

Bị mê sa!! Chẳng ngờ?
Chim sà xuống làm ngơ.
Sơ hở cũng nhiều!!
Ngọc ngà bao nhiêu?
Bị mê sa!! Chẳng ngờ?
Chim sà xuống làm ngơ.
Mới đó thấy sờ sờ,
Nguy nga như là mơ.

Tp.HCM, 1/1/2022