25.00
1 người thích
Đăng ngày 31/05/2021 15:15, số lượt xem: 101

Chính cái lỗi nhỏ, lại là lớn!!
Làm thủ lĩnh còn chối,
Rồi, nói người khác điên.
Dáng vẻ thì chĩnh chện, bệ vệ,
Miệng nói chỉnh đốn là việc rất thừa.
Lối làm việc, kết quả được gì?
Chà Chôi thực vật chết ngã,
Lấy cây chổi quét, đuổi lính ra.

Tp.HCM, 31/05/2021