15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/12/2021 09:22, số lượt xem: 50

Tuân theo quy phạm!! Trưởng thành,
Người lành chẳng dữ, thực hành án thư.
Long, Lân, Quy, Phượng kề vua,
Tội xưa xử trảm, chẳng mua cái đầu.

Tp.HCM, 30/12/2021