25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/06/2021 06:37, số lượt xem: 85

Vai trò chính là đoàn,
Đừng choán chỗ lối đi.
Mỗi khi tiệc linh đình,
Chình ình ngay trước mắt.
Suy đoán, để rồi độc đoán,
Choàn-g tay lấy nghĩa tình thân,
Rồi, chẳng cần đính chính.

Tp.HCM, 22/6/2021