15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/11/2021 16:21, số lượt xem: 68

Chức phận làm người!! Chú làm chưa?
Đù đờ cứ thế, đời nào vừa?
Nhìn thấy nước cờ đi của chú,
Ván cờ, nhìn xây xẩm mệt đừ.
Tôi nhìn thấy chú chần chừ,
Nước cờ này hay!! Hổng dám đi.
Bản tánh dê gái, còn đú đởn,
Những em thật đẹp còn mởn mơn.
Cứ gặp Chuột Chù thì nói hôi!!
Đạo đức có không? Quá lôi thôi.

Tp.HCM, 24/11/2021