Làm quan nhớ thú quê
Thu trước ông đã về
Tạm vui với tùng cúc
Kinh khuyết lại quay xe
Việc công đâu dám nhẹ
Sợ lệnh nên vội vàng
Người đời trên trần thế
Hoài bão đều riêng mang
Huống nay gặp thánh chúa
Hiền tài như cỏ cây
Thăng bình trọng điểm xuyết
Lễ nhạc phồn vinh thay
Quan thanh bạch, cần nhất
Khi tôi mới dự phần
Ông, trong triều ngoài trấn
Đều mẫn tiệp, chuyên cần
Tú tài, chức quan thấp
Mà mênh mông tuyệt vời
Nhẹ cánh bay muôn dặm
Từ đó gần với trời
Đường mây, ông nhẹ bước
Văn sáng vút Đẩu tinh
Bao la cả vũ trụ
Há chỉ sáng làng mình
Nực cười tôi có bệnh
Xa con đường của ông
Ba năm hai lần tiễn
Hiểu ông chăm vô cùng
Ông đi đường thanh thản
Tôi về với cúc tùng
Mời ông một chén rượu
Đi thôi! đừng trù trừ
Gió xuân, vó ngựa vội
Lầu cao, yết long nhan
Nếu gặp Bùi viên ngoại
Cho gửi lời vấn an

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)