Ta trở về đây khách viễn phương
Mà mang tình Huế nhớ quê hương
Tịnh Tâm hồ lắng, tâm chưa lắng
Vĩ Dạ người thương, dạ mãi thương
Lối hẹn Nam Giao đường ngược dốc
Trăng thề Bến Ngự nước mờ gương
Môi ai cười thắm hoa thành nội
Có nhạo cười ta tóc điểm sương?