Từng nghe ngày trước Trần vương,
Tức Mặc còn có tổ đường nơi đây.
Dời về Vạn Khoảnh đất này,
Khang thôn định trạch thảo ngay hoà hài.
Lòng thành tế cá hôm mai,
Khai ấn cầu vọng lâu dài yên vui.
Đến nay đâu sánh ở đời,
Dân thôn mãi mãi bày lời tạ ơn.

tửu tận tình do tại