15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/10/2011 19:21 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 21/10/2011 19:24 bởi hongha83
Đào Công Chính 陶公正 (1639-?) quê xã Hội Am, huyện Vĩnh Lại, nay thuộc xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông đỗ Hương tiến năm 1651, đỗ Bảng nhãn năm 1661, làm Thị thư ở Hàn lâm viện, tham gia biên soạn bộ Quốc sử 23 quyển. Năm 1673, ông làm phó sứ, đi sứ nhà Thanh. Năm 1675, được thăng Hữu thị lang bộ Hình. Năm 1676 làm Hữu thị lang bộ Lại. Khi mất được truy tặng Tử tước. Ông có cộng tác với các vị đại thần Lê Đức Nghiệp, Ngô Thái Đức, Nguyễn Luân, Nguyễn Đăng Doanh, Lê Tiến Yên, Lê Duy Lương, soạn bộ sách y học Bảo sinh diên thọ toản yếu.

Tác phẩm:
- Bắc sứ thi tập 北使詩集