13.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/06/2016 21:20 bởi hongha83
Tông Diễn thiền sư 宗戭禪師 (1640-1711) quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương, không rõ thế danh. Thiền sư là đời thứ 37 tông Tào Động và là Tổ thứ 2 của Tào Động Đàng Ngoài.