Ao nước sâu khoảng tư năm thước
Hàng rào rơi vài thức tạp hoa
Khách tới thăm, khỏi hỏi nhà
Nơi nào tiếng đọc vọng ra chính là

tửu tận tình do tại