Trăm trận sa trường giáp sắt mòn
Quân vây mấy lớp siết thành non
Mở dinh phụt bắn toi Hồ tướng
Nghìn kỵ tàn quân sợ mất hồn