Chinh nhân nằm chiến địa,
Khổ lạnh khó ngủ thay!
Chiến bào tay thiếp kết,
Ai, người nhận áo này ?  
Hữu tình khâu chỉ nhặt,
Cố ý lót bông dày.
Kiếp này thôi đành lỡ,
Xin hẹn chàng kiếp sau.