Là duyên, là nợ! Biển trầm luân
Yêu ghét, trọng khinh,... Đám bụi trần
Nghiệp báo lưu truyền, đau kiếp nạn
Oan gia chồng chất, tủi lòng nhân
Hợp tan, được mất,... Nhiều cay đắng
Sinh tử, vui buồn,.... Lắm oán ân
Sao trách người đời ăn ở tệ
Chẳng qua: Vay - Trả! Nợ phong trần