V õng lọng, ngựa xe, loa phóng thanh,..
Vinh quy, bái tổ, báo công thành:
Người người nô nức mừng tài lộc;
Trời đất phong quang toả khí lành;
Cha mẹ đẹp lòng, tăng tuổi thọ;
Tương lai tươi sáng rạng thanh danh.
Trí trai lập nghiệp – tròn trung hiếu;
Có quyết tâm cao, nguyện ắt thành!