Về hưu vui thú cảnh bình dân
Sự nghiệp, công danh,... hết nợ nần
Ân oán, thiệt hơn,... hầu dứt bỏ
Giầu nghèo, thiếu đủ,... khỏi phân vân
An gia, vượng tộc - vun công đức
Dưỡng sức, thọ khang - tích phúc phần
Thế sự, tình đời - không chấp nhặt
Mặc cho con tạo cứ xoay vần