Hơn bẩy mươi năm ở với nhau
Bây giờ, mình nỡ bỏ đi đâu
Nhớ khi cắn xé, răng tê buốt
Tưởng lúc nhai nghiền, hàm buốt đau
Hỗ trợ ăn ngon - công đức nặng
Đảm đang nuốt dễ - nghĩa tình sâu
Từ nay, mềm rắn, ai chia sẻ
Nuốt đại! Xem ra dễ tủi sầu