Thẳng thắn, công bằng, sẵn vị tha
Người sinh năm tuất khéo dung hoà
Động viên, che chở cho kẻ yếu
Cảnh giác, trông chừng giữa địch, ta
Ghét thói tiểu nhân, hay bảo thủ
Giàu lòng chính nghĩa, dám xông pha
Cộng đồng trách nhiệm, lòng nhân ái
Lý trí, nội tâm, sống thật thà