Tuổi hợi hiền lương, sống thật thà
Chân thành, chất phác, vốn ôn hoà
Khoan dung, an phận, hay nhường nhịn
Nhẹ dạ, cả tin, ít nghĩ xa
Không thích bon chen, ưa học hỏi
Dốc lòng giúp bạn, chẳng gian tà
Tin theo số mệnh, không tham vọng
Thích được thanh nhàn, tình thiết tha