Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/03/2017 10:32, số lượt xem: 209

Sấm ký Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Năm trăm năm lẻ, vẫn lưu truyền
Lê Sơ, Lý số tài nguyên vẹn
Nam Việt, danh xưng nước quả nhiên
Họ Mạc, Cao Bằng, nơi mạng giữ
Nguyễn Hoàng, Thuận Hoá, chốn vương quyền
Tiên tri ứng nghiệm, người duy nhất
Cư sỹ Bạch Vân, bậc thánh hiền