Cái trò “Tiền ảo” quá vu vơ
Bởi tại tham giàu, hoá ngẩn ngơ
Tiền thật đầu tư nuôi mộng ảo
Lòng ngay hùn vốn đợi mù mờ
Cả tin hám lợi mà điêu đứng
Nhẹ dạ cầu may khiến xác xơ
Chỉ có chuyên cần và sáng tạo
Mới mong làm đẹp được nguồn mơ