Yêu vợ, nặng tình, sống nghĩa nhân
Tấm lòng thủ tướng toả muôn dân
Khi vui, một dạ mong âu yếm
Lúc ốm, thành tâm muốn đỡ đần
Công việc nước non tròn mọi nẻo
Tình yêu gia nội vẹn muôn phần
Ôn hoà, bình dị, dầy công đức
Thế cuộc xui nên chút nợ nần(*)

(*)- Thủ tướng có một phần trách nhiệm về tình hình kinh tế đất nước bị khủng hoảng trong thời kỳ ông điều hành chính sự.