Hứa hẹn, không làm! Kẻ tiểu nhân
Mong gì phúc báo? Sống vong ân
Đảo điên, thất tín, tâm đen tối
Gian dối, cuồng ngông, dạ lỗi lầm
Ích kỷ, lạnh lùng, thành phản trắc
Ươn hèn, bạc bẽo, hoá vô tâm
Trời chu, đất diệt phường vô lối
Ai cũng hoài nghi, chẳng muốn gần