Đọc sách, làm thơ,... dạ thảnh thơi
Điểm tô sử sách, hiến dâng đời
Bắc Nam - Hay, dở - Thường lên tiếng
Kim cổ - Đúng, sai - Vẫn tỏ lời
Vần luật mù mờ, đưa để luyện
Ngữ ngôn lộn xộn, viết mà chơi
Tuổi cao, sức yếu, dư nhàn rỗi
Đọc sách, làm thơ,... cũng tuyệt vời